Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2012

krew
2342 0621
krew
krew
krew
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
krew
Na pewno coś się stanie, niepokój rośnie w moich snach.
— Coma
krew
1493 d005
Reposted frommefir mefir viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
krew
kolejna zmiana nastroju za 3 minuty
Reposted frompeace peace viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
krew
to jest trochę tak, jakby były mnie dwie, i każda ze mnie chciałaby czegoś zupełnie innego
krew
Boże użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King - Miasteczko Salem
Reposted fromreycio reycio viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
krew
krew
są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. a potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
krew
Morza szum, ptaków śpiew,
złota plaża pośród drzew -
wszystko to w letnie dni
przypomina Ciebie mi...
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem
krew
Wciąż o Tobie myślę,
gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
krew
krew
krew
Jakże bezbronni jesteśmy wobec pochlebstwa! 
— "Nieznośna lekkość bytu"
krew
Gdzieś pośród sześciu miliardów głów. Dwie pary rąk dwie pary nóg.
— HappySad - Taka Historia
krew
0070 a14e
Reposted fromfeliscatus feliscatus viapoem-orgy poem-orgy
krew
Reposted fromherrkammer herrkammer viapoem-orgy poem-orgy
krew
1975 0956
Reposted fromCocaineComa CocaineComa viapoem-orgy poem-orgy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl