Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2013

krew

August 22 2013

krew
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
krew
9495 c8c8
krew
8880 51d1
Reposted fromhaszek haszek viawielkaorgiazwlok wielkaorgiazwlok
krew
5823 1055
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viapoem-orgy poem-orgy

November 04 2012

0805 a9cb
krew
7742 a951 500
krew
8575 20a3
.winter is near.
krew
7929 1e78
krew
9335 18f6

July 16 2012

krew
4086 0d9b
Reposted fromsunlight sunlight
krew
Osoba która napisała mój scenariusz życia miała naprawdę kiepski dzień.
Reposted fromsunlight sunlight
krew
Przyjaciel to ktoś, z kim możesz patrzeć w milczeniu w niebo. Z kim możesz się najebać. Śmiać z niczego i płakać z wszystkiego. To ktoś, kto nawet o 2 w nocy odbiera telefon i słucha jak klniesz na świat i się Tobie nie dziwi.
Reposted fromsunlight sunlight
krew
9662 1732
Reposted fromWishMeLuck WishMeLuck viasunlight sunlight
krew
0092 b59b
Reposted fromsunlight sunlight
krew
5490 b2c1 500
Reposted frommarihuana marihuana viasunlight sunlight
krew
6684 87d5
Reposted fromsunlight sunlight
krew
6700 6b3d
Reposted fromsunlight sunlight
krew
6342 9420
krew
9830 acdc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl